Jogi alapok

JOGI ALAPOK hatályos 2017.01.01-től

Forrás:
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99800028.TV&timeshift=20170101#lbj0idca2f

1998. ÉVI XXVIII. TÖRVÉNYAZ ÁLLATOK VÉDELMÉRŐL ÉS
KÍMÉLETÉRŐL -KIHIRDETVE: 1998. IV. 1.

Az Országgyűlés
– annak tudatában, hogy az állatok érezni, szenvedni és örülni képes élőlények, tiszteletben
tartásuk, jó közérzetük biztosítása minden ember erkölcsi kötelessége,
– elismerve azt a megkülönböztetetten nagy értéket, amelyet az állatvilág egésze és annak
egyedei jelentenek az emberiség számára,
– kifejezve azon szándékát, hogy Magyarország tevékeny módon részt vállaljon az állatok
védelme és kímélete érdekében kifejtett nemzetközi erőfeszítésekből,
az állatok ésszerű védelmének és kíméletének biztosítása érdekében az alábbi törvényt alkotja:

A törvény célja
1. § E törvény célja, hogy elősegítse az állatvilág egyedeinek védelmét, fokozza az emberek
felelősségtudatát az állatokkal való kíméletes bánásmód érdekében, valamint meghatározza az
állatok védelmének alapvető szabályait.

A törvény hatálya
2. § E törvény hatálya kiterjed:

(1) a) a gazdasági haszon céljából tartott, igénybe vett állatokra;
b)3 a kutatási-kísérleti célra szolgáló állatokra, a diagnosztikai vizsgálat és az oltóanyagtermelés
céljából tartott állatokra, a génbankként kezelt állatokra, a géntechnológiával
módosított gerinces állatokra, valamint a tudományos ismeretterjesztés és az oktatási
demonstráció céljából tartott állatokra;
c) a verseny- és sportcélra tartott állatokra;
d)4 a pásztorebekre, az őrző-, védő-, mentő-, jelző-, vakvezető, rokkantsegítő és terápiás
kutyákra;
e) a vadászatra alkalmazott állatokra, ha jogszabály másképpen nem rendelkezik;
f) a mutatványos vagy bemutatási célra szolgáló állatokra;
g)5 a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a
nemzetbiztonsági szolgálatok és a közfeladatokat ellátó őrszolgálatok feladatainak ellátását
szolgáló állatokra;
h) a kedvtelésből tartott állatokra;
i) a veszélyes állatokra, a háziasított állatok gazdátlan egyedeire (kóborállat), az állatkertekben,
a vadaskertekben és a vadasparkokban élő (tenyésző) állatokra, továbbá a vadon élő fajok
bármilyen célból fogva tartott egyedeire, ha külön jogszabály másként nem rendelkezik.

(2)6 E törvénynek az állat kíméletére, az állatkínzás és az állatkárosítás tilalmára, valamint a jó
gazda gondosságára vonatkozó rendelkezéseit a vadon élő állatokra is alkalmazni kell. A
halászható, horgászható halfajokra és a természetvédelmi oltalom alatt álló, illetőleg nemzetközi
természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó állatokra jogszabály eltérő rendelkezéseket is
megállapíthat. E törvény rendelkezéseit a vadászható állatfajok tekintetében a vad védelméről, a
vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló törvényben szereplő eltérésekkel kell
alkalmazni.

Alapfogalmak
3. § E törvény alkalmazásában:
1.7 állattartó: az állat tulajdonosa, illetve aki az állatot vagy az állatállományt gondozza,
felügyeli;
2. állat károsítása: az állat testi épségének, szervezetének, pszichikai állapotának vagy
viselkedésének tartós, hátrányos megváltoztatása;
3.8 állatkert: olyan állandó létesítmény, ahol az állatokat évente hét vagy annál több napon
keresztül a nagyközönség részére történő bemutatás céljából tartják; nem minősül állatkertnek a
cirkuszi menazséria és az állatkereskedés;
4. állatkínzás: az állat szükségtelen, fájdalmat okozó bántalmazása, vagy olyan hatást
eredményező beavatkozás, bánásmód, valamint szükségleteinek olyan mértékű korlátozása,
amely tartós félelmet vagy egészségkárosodást okozhat, továbbá az öröklődő betegségben
szenvedő – nem kísérleti célra szánt – állategyed tenyésztése, szaporítása;
5. állatpanzió: olyan intézmény, amely díjazás ellenében vállalja állat meghatározott időre szóló
megőrzését, felelősséget vállalva annak jó gazda gondosságával történő tartásáért, egészségéért,
valamint az állatok és a környezetükben lévő emberek biztonságáért;
6.9 állatmenhely: az elkobzott vagy ideiglenesen megfigyelés alatt tartott állatok kivételével a
gazdátlan állatok ideiglenes vagy állandó, ellenszolgáltatás nélkül történő elhelyezésének
céljából működtetett intézmény;
7. beavatkozás az állaton: az állat fizikai, élettani vagy pszichikai állapotának megváltoztatása;
8. jó gazda gondossága: az az emberi tevékenység, amely arra irányul, hogy az állat számára
olyan életkörülményeket biztosítson, amely az annak fajára, fajtájára és nemére, korára jellemző
fizikai, élettani, tenyésztési és etológiai sajátosságainak, egészségi állapotának megfelel, tartási,
takarmányozási igényeit kielégíti (elhelyezés, táplálás, gyógykezelés, tisztán tartás, nyugalom,
gondozás, kiképzés, nevelés, felügyelet);
9.10 állatkísérlet: állat kísérleti, oktatási vagy egyéb tudományos célból való felhasználása,
amely az állatnak a helyes állatorvosi gyakorlat szerint kivitelezett tűszúrás által okozottal
egyenértékű vagy annál magasabb szintű fájdalmat, szenvedést, kínt vagy maradandó
károsodást okozhat, beleértve bármely olyan tevékenységet, amely állat születését – beleértve a
kikelést – eredményezi ilyen körülmények közé, valamint az ilyen állapotot eredményező
géntechnológiailag módosított fajtavonalak létrehozását és fenntartását; az állat ilyen
felhasználása akkor is kísérletnek minősül, ha a fájdalom,szenvedés, kín vagy maradandó
károsodás kiküszöbölése céljából érzéstelenítést, fájdalomcsillapítást vagy egyéb módszert
sikeresen alkalmaznak; nem minősül állatkísérletnek a nem kísérleti jellegű, mezőgazdasági
vagy állatorvosi tevékenység, illetve az állatok leölésének vagy megjelölésének a
természettudományok által elfogadott korszerű, kevéssé fájdalmasnak tartott módszereinek
alkalmazása, valamint az állatnak kizárólag a szervei vagy szövetei felhasználása céljából történő
leölése;
10.11 állat életének megengedett módon való kioltása: az állat életének a legkisebb szenvedés
okozásával, valamint a faj adottságainak figyelembevételével történő szakszerű és gyors
kioltása;
11.12 cirkuszi menazséria: olyan, állatok tartására szolgáló létesítmény, amelyet cirkuszi
előadásra, mutatványra betanított, illetve betanítandó állatokból álló állatsereglet tartására
létesítettek, illetve tartanak fenn, és amely az állatok tartására a jogszabályi és a hatósági
előírásoknak megfelelő létesítménnyel, berendezésekkel és eszközökkel, továbbá az állatok
ellátására, betanítására, felügyeletére az ilyen előírásoknak megfelelő szakszemélyzettel
rendelkezik;
12.13 állat kábítása: minden olyan szándékos eljárás, amelynek alkalmazása a tudat és az
érzékelés fájdalom nélkül történő elvesztését okozza, beleértve a közvetlen halált okozó
eljárásokat is;
13.14 beszállító: a tenyésztők kivételével bármely olyan természetes vagy jogi személy, aki
kísérletben való felhasználás céljából, vagy szervek vagy szövetek tudományos célú
felhasználása céljából állatot szállít.

A törvény teljes hatályos szövegét naprakészen a netjogtar.hu oldalon találhatják.